งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี

“งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 - 10.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ ททท.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน`บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนี่ยวที่สวนลุมพินี` เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนภาคอีสานและได้ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์ครูบาอาจารย์สำคัญจากแดนอีสาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญร่วม “งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี” วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 - 10.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ ททท.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน บุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนี่ยวที่สวนลุมพินี เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนภาคอีสานและได้ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์ครูบาอาจารย์สำคัญจากแดนอีสาน พระราชวรคุณ(หลวงปู่สมศักดิ์ ปณุฑิโต)เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจะมาบิณฑบาตรและเทศนาธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิดในสวนลุมพินี ใน “งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี ”วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 - 10.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

 

“งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมนี”นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​ กล่าวว่า “สำหรับ งานบุญแต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุมพินี ซึ่งใช้สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อให้สวนลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยสวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” ตามอุทยานลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพุทธประวัติ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสาน ได้นิมนต์ พระราชวร

.

คุณ(หลวงปู่สมศักดิ์ ปณุฑิโต)เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์  ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังการปรารภธรรมและปฏิบัติภาวนา นอกจากนี้มีการแถลงข่าว “ฮีต 12 คลอง 14 โดยเฉพาะ ฮีต 8”งานบุญเข้าพรรษาและงานประเพณี “แห่ผีตาโขน จังหวัดเลย”  ฮีต 12 คอง 14 อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน ฮีต มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คำว่า สิบสอง หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วนคองสิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหา

.

กษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และการปกครองบ้านเมือง การจัดงานใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม และการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีทั้งสองงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสานตามฮีต 12 คอง 14” ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา ส่งผลต่อการกระจายรายได้ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามกลยุทธ์ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย”ขอเชิญชวน “แต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร” ร่วมบรรยากาศความเป็นไทย ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30-10.00 น.สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง