เทศกาลไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน

จังหวัด สกลนคร

วันที่ 19 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562

รายละเอียด

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมผ่านนิทรรศการบ้านชาติพันธุ์ การละเล่น วิถีชีวิตที่แตกต่าง หลากหลาย และงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนคร รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และทำให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทลาว ไทญ้อ  ไทโย้ย ไทผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง เป็นต้น ในรูปแบบต่างๆมากมาย พรัอมกันนี้ยังมีการออกบูธแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์โอทอป ของดีจากจังหวัดสกลนคร เช่น ผ้าย้อมคราม กระเป๋า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตจากผ้าย้อมคราม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นจะมาให้ความบันเทิงตลอดทั้งช่วงการจัดงานฯ

สถานที่จัดงาน

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา (พิพิธภัณฑ์ภูพาน) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์: 042 717098

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง